.

VOORWAARDEN VAN DE GARANTIE

Version 08-10-2015

DE GARANTIES VAN DE PRODUCTEN

1. DE WETTELIJKE GARANTIE

De wettelijke garantie is van toepassing indien de niet-conformiteit binnen twee jaar na de aflevering van het goed is vastgesteld. De wettelijke garantie begint dus te lopen vanaf de aflevering van het goed aan de klant:
De garantietermijn van 2 jaar wordt opgeschort tijdens de periode van herstelling of vervanging. De klant krijgt geen nieuwe garantietermijn van 2 jaar, maar de reeds begonnen termijn begint opnieuw te lopen vanaf de vervanging of voltooiing van de herstelling.

2. TOEPASSELIJKE GARANTIEVOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de reservaties met afhaling in de winkel en op de leveringen in afhaalpunten of thuis, in heel België.
Deze garanties bestrijken enkel de herstelling van het toestel na een schade die de goede werking ervan beïnvloedt en het resultaat is van een verschijnsel van inwendige oorsprong.
Wanneer de herstellingskosten groter zijn dan de vervangingswaarde van het toestel of wanneer het toestel niet kan worden hersteld, kunnen wij naar eigen keuze het defecte toestel vervangen door een gelijkwaardig nieuw of hersteld toestel met vergelijkbare technische kenmerken, van hetzelfde merk of van een merk met gelijkwaardige naambekendheid, of we kunnen u een overnamebod doen op basis van de restwaarde van uw toestel.
Definitie van de restwaarde van een product: reële verkoopprijs van het defecte product (kasticket) verminderd met de slijtage.
Berekening van de slijtage: vermindering met 1,5% van de verkoopprijs, alle taksen inbegrepen, per maand vanaf het einde van de wettelijke garantie.

Hierdoor verbindt Electro Dépôt België zich ertoe om:
- de goede werking van de toestellen met een defect van inwendige oorsprong te garanderen
- deze garantie dekt :
- de vervanging van defecte stukken,
- werkuren,
- de verplaatsingskosten in België voor de volgende toestellen van meer dan 200 €, alle taksen inbegrepen:
   • koelkast, diepvriezer
   • wasmachine, droogkast
   • vaatwasser
   • wijnkast
   • fornuis, inbouwvuur
   • dampkappen en kookplaten met een verkoopprijs van 200 €, alle taksen inbegrepen, of meer

Alle andere toestellen, afgehaald in de winkel, moeten compleet in hun originele verpakking worden teruggebracht naar de dienst-na-verkoop in de winkel waar het product was afgehaald.

Alle andere producten, geleverd op een afhaalpunt of thuis, kunnen ofwel compleet in hun originele verpakking worden teruggebracht naar de dienst-na-verkoop van een van onze winkels in België, ofwel worden opgestuurd naar ons retourcentrum, waarvan de gegevens zullen worden meegedeeld door de klantendienst.

In elk geval, wanneer u meent dat uw product defect is en wilt gebruikmaken van de garantie die daarvoor is voorzien, dan vragen wij u om eerst contact op te nemen met de hotline van de merken, ofwel met de dienst-na-verkoop van een winkel van Electro Dépôt in België, ofwel met onze klantendienst

2.1 Modaliteiten dienst-na-verkoop voor de producten die zijn afgehaald in een winkel
Zoals hierboven vermeld, wanneer u een defect vermoedt, wordt u verzocht om het product in kwestie terug te brengen naar de dienst-na-verkoop van de winkel waar het product is afgehaald, samen met het kasticket. Het product wordt dan onmiddellijk in uw aanwezigheid getest (tenzij het om een defect gaat dat onmogelijk in enkele minuten tijd kan worden vastgesteld).
Als een defect is vastgesteld, hebt u de keuze tussen herstelling, omruiling en terugbetaling. Wij behouden ons niettemin de mogelijkheid voor om uw keuze niet te volgen, indien die een duidelijk buitenproportionele kostprijs met zich zou brengen in vergelijking met de andere voorgestelde keuzes, of in functie van de beschikbaarheid van een eventueel vervangingsproduct of in functie van de mogelijkheden om een artikel al dan niet te herstellen.
Als u een tegoed wordt aangeboden voor het product, dan zal dat enkel bruikbaar zijn in de winkel die het tegoed heeft uitgegeven, gedurende 3 maanden vanaf de uitgiftedatum.
Indien het product wordt hersteld, is het in principe geïmmobiliseerd gedurende maximaal 30 dagen. Als het product terug aankomt op de dienst-na-verkoop, wordt u gevraagd om het te komen afhalen binnen maximaal 30 dagen. Als dat niet gebeurt, zal het product als eigendom van Electro Dépôt worden beschouwd, zodat wij erover kunnen beschikken zoals wij wensen.

2.2 Modaliteiten dienst-na-verkoop voor de producten die thuis of in een afhaalpunt worden geleverd
U kunt kiezen tussen afhaling van uw product bij de dienst-na-verkoop van een van onze winkels in België of verzending van het product naar ons retourcentrum, waarvan de gegevens zullen worden meegedeeld door de klantendienst.

Indien u het product terugbrengt (samen met een kopie van de digitale factuur) naar de dienst-na-verkoop van een van onze winkels, zijn de bepalingen van punt 10.2.1 van toepassing.

Indien u het product opstuurt naar ons retourcentrum, wordt u gevraagd om de terugzending vooraf te laten goedkeuren door onze Klantendienst, die u via mail een akkoord voor terugzending zal bezorgen. Dit akkoord voor terugzending moet u bij het terug te zenden product voegen. Deze terugzending van het product gebeurt op uw kosten en met de dienstverlener van uw keuze. Wij raden u dan aan om een foto te maken van het product vóór de verzending, om in geval van een geschil met de transporteur die u hebt gekozen, uw goede trouw aangaande de staat van het teruggestuurde product aan te tonen.

Als uw product effectief defect is:
- zullen wij het ofwel herstellen voor u en het terug opsturen naar u, waarbij wij de verzendingskosten dragen,
- ofwel zullen wij het omruilen met een vergelijkbaar product, waarbij het vervangingsproduct op onze kosten wordt opgestuurd,
- ofwel zullen wij u terugbetalen onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 10.2.
In deze 3 onderstellingen betalen wij u ook ter hoogte van max 15 € de terugzending kosten van het product naar ons retour center tegen bewijs dat moet opgestuurd worden per e-mail. Indien er geen enkel defect wordt vastgesteld, nemen wij ofwel het artikel over met een waardevermindering die door ons wordt bepaald, ofwel sturen wij het terug naar u, waarbij de verzendingskosten ten laste van u zijn. Dit alternatief moet vooraf door ons worden goedgekeurd.
Indien het vastgestelde defect niet in overeenstemming is met de voorwaarden van de garantie, aanvaardt u ofwel op bestek de geplande herstelling op uw kosten evenals de kosten voor terugzending van het product, ofwel wordt het product naar u teruggestuurd op uw kosten.

3. GARANTIE-UITSLUITINGEN

Zijn niet gedekt:
• schade afkomstig van een oorzaak buiten het toestel,
• schade waarvoor de klant of een derde aansprakelijk is of die het resultaat is van een opzettelijke of bedrieglijke fout,
• schade die voortvloeit uit energiegebruik, het gebruik of de installatie of een aansluiting die niet conform de voorschriften van de constructeur is, of onachtzaamheden of het gebruik van ongeschikte randapparatuur of verbruiksgoederen,
•schade die het resultaat is van een schok, een val, een gebruik dat schadelijk is voor de goede bewaring van het toestel (dat bijvoorbeeld een oxidatie heeft veroorzaakt),
• de vervanging van verbruiksstukken (zoals: koppelingen, filters, batterij, accessoires en presentatiestukken, ovenwanten, bougies, borstel en slang van een stofzuiger, lampen, lampen van overheadprojectors, beamers, enz.),
• defecten van antenne, aansluitingsfouten of fouten bij ingebruikname,
• schade die voortvloeit uit een industrieel of commercieel gebruik of een collectief of professioneel gebruik,
• schade die het gevolg is van vandalisme, overmacht (brand, bliksem, onweer) of een elektrische overspanning,
• materiële en immateriële gevolgschade na een defect van het toestel (hinder met betrekking tot het genot, inhoud van de toestellen, zoals diepvriezer, koelkast, wasmachine, mp3, harde schijven, computers, cd-speler, dvd-speler, enz.),
• functiestoornissen veroorzaakt door een verkeerd gebruik of een softwareprobleem zijn niet gewaarborgd. U moet zelf regelmatig een back-up maken van de gegevens op uw harde schijf of in het intern geheugen van uw toestel, en dit voordat u de schijf binnenbrengt bij de dienst-na-verkoop. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van opgeslagen gegevens, noch voor schade aan software als gevolg van onder meer een restauratie of onderbrekingen.
De bovenstaande bepalingen kunnen in geen geval: - de wettelijke garantie, zoals hierboven bedoeld, - de extra garanties die als surplus worden toegekend door de constructeur, als die bestaan (zie garantiebon) verminderen of schrappen.

4. GELDIGHEID VAN DE GARANTIE

De garantie wordt enkel toegepast na voorlegging van het kasticket of een kopie van de digitale factuur en na mededeling van het serienummer van het toestel. Alle herstellingen moeten worden uitgevoerd door de diensten-na-verkoop die door ons zijn aangesteld.
De duur van beschikbaarheid van de onderdelen is gelijk aan die van de zogenaamde fabrieksgarantie.
Indien u zou verhuizen, zullen wij dezelfde dienstverlening bieden rond onze verkooppunten en met name qua verplaatsing binnen de bovenvermelde voorwaarden. In geval van verhuizing buiten ons actiegebied, zijn wij u geen vergoeding of terugbetaling verschuldigd.
Wanneer de koper de verkoper, tijdens de looptijd van de handelsgarantie die hem werd toegekend bij de aankoop of herstelling van een roerend goed, een herstelling vraagt die gedekt wordt door de garantie, dan wordt de resterende looptijd van de garantie verlengd met elke immobilisatieperiode van minstens zeven dagen. Die periode begint te lopen zodra de koper een tussenkomst vraagt of het goed in kwestie ter beschikking stelt voor herstelling, indien die terbeschikkingstelling na de vraag om tussenkomst plaatsvindt.