Algemene voorwaarden verkoop in de winkel

Versie n°9 vanaf 03/04/2023

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen in een winkel met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met name de verkoopvoorwaarden die gelden voor een verkoop via de internetsite www.electrodepot.be.

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

ELECTRO DEPOT BELGIUM - NV met een kapitaal van €7 000 000
LENNIKSBAAN 371, 1070 ANDERLECHT - N° TVA: BE0549 949 715 RPM Brussel

2. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

  • Alle verkopen worden contant betaald zonder korting, het bedrag is invorderbaar bij afhaling.
  • Het product dat op het kasticket vermeld staat wordt pas eigendom van de koper op de datum waarop de betaling volledig gebeurd is.
  • Een aankoop op krediet moet aangevraagd worden op het moment van bestelling: in dit geval wordt de specifieke wetgeving van kopen op krediet toegepast, in het bijzonder voor wat betreft de herroepingstermijn.
  • Vanaf het moment van afhaling valt het product onder de verantwoordelijkheid van de koper met alle risico inbegrepen. De koper moet de goede staat van het toestel en de inhoud van de verpakking verifiëren van zodra het product aangekocht is. Elke afwijking of onregelmatigheid moet gemeld worden om elke latere betwisting over de eventuele gevolgen van het transport door de klant te vermijden.
  • De periode van beschikbaarheid van functionele losse onderdelen is gelijk aan de duur van de commerciële garantie.

3. WETTELIJKE GARANTIE

Conform de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument het recht op wettelijke garantie voor elke niet-conformiteit van het consumptiegoed die vastgesteld wordt en aanwezig is op het moment van levering of optreedt binnen de 2 jaar vanaf de levering van het product. Artikel 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk wetboek is ook hier van toepassing. ELECTRO DEPOT BELGIUM staat borg voor deze garantieverplichting. De garantie is evenwel niet van toepassing als het gebrek tot stand gekomen is door verkeerd gebruik, door verloedering of door niet-conform gebruik van het product door de klant. Als het product een gebrek vertoont tijdens de garantieperiode dan kunt u het product terugbrengen naar een winkel van ELECTRO DEPOT van uw keuze om het te laten onderzoeken.

ELECTRO DEPOT België verbindt zich ertoe garantie te geven op producten waarvan de goede werking verhinderd wordt door een defect van interne oorsprong. Deze garantie dekt: het vervangen van defecte stukken ; werkuren en de verplaatsingskosten op het grondgebied België voor de volgende toestellen van €200, alle taksen inbegrepen, of meer: Koelkast, Diepvriezer, Wasmachine, Droogkast, Vaatwasmachine, Wijnkast, Fornuis, Inbouwoven, Dampkappen en Kookplaten. Voor apparaten van minder dan €150, alle taksen inbegrepen, van de merken VALBERG, Edenwood, Bellavita, Cosylife, Exceline, Techyo, Novistar, Highone en Beyou geldt een onmiddellijke omwisseling voor een nieuw product na diagnose in de winkel (in de vorm van een tegoedbon ter waarde van de aankoopprijs van het toestel). Alle andere producten moeten compleet en in hun originele verpakking binnengebracht worden bij de winkel zelf of bij de dienst na verkoop (klantendienst) die bepaald werd door de winkel. Wanneer de reparatiekosten hoger liggen dan de vervangwaarde van het toestel of wanneer het toestel niet hersteld kan worden dan kan ELECTRO DEPOT op hun beurt het defecte toestel vervangen door een gelijkwaardig nieuw product of door een hersteld product met dezelfde technische eigenschappen van hetzelfde merk of van een merk met een gelijkwaardige naambekendheid of u schadeloosstellen op basis van de aankoopwaarde van het toestel.

De klant moet regelmatig een back-up maken van de gegevens op het toestel en zeker alvorens het toestel binnen te geven bij om het even welke dienst na verkoop (klantendienst). ELECTRO DEPOT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies of de vernietiging van opgeslagen gegevens, noch voor schade aan software als gevolg van onder meer een restauratie, herstelling, onderbreking of defect.

4. BETALENDE COMMERCIËLE GARANTIE (UITBREIDING VAN GARANTIE)

De voorwaarden van deze complementaire garanties worden herhaald in het contract dat aan de klant voorgelegd wordt bij intekening.
Uitsluitingen van commerciële en gratis garantie
Zijn niet gedekt:
Schade afkomstig van een oorzaak buiten het toestel; Schade waarvoor de klant of een derde aansprakelijk is of die het resultaat is van een opzettelijke of bedrieglijke fout; Schade die voortvloeit uit energiegebruik, het gebruik of de installatie of een aansluiting die niet conform de voorschriften van de constructeur is; Schade die voortvloeit uit onachtzaamheden of het gebruik van ongeschikte randapparatuur of verbruiksgoederen; Schade die het resultaat is van een schok, een val, een gebruik dat schadelijk is voor de goede bewaring van het toestel; De vervanging van verbruiksstukken (zoals: koppelingen, filters, batterijen, accessoires en presentatiestukken, borstel en slang van een stofzuiger, lampen, lampen van overheadprojectors, beamers, enz.); Defecten van antenne, aansluitingsfouten of fouten bij ingebruikname; Schade die voortvloeit uit een industrieel of commercieel gebruik of een collectief of professioneel gebruik; Schade die het gevolg is van vandalisme, overmacht (brand, bliksem, onweer) of een elektrische overspanning; Materiële en immateriële gevolgschade na een defect van het toestel (hinder met betrekking tot het genot, inhoud van de toestellen, zoals diepvriezer, koelkast, wasmachine, ... of verlies van gegevens bij mp3, harde schijven, computers, cd-speler, dvd-speler, enz.); Functiestoornissen veroorzaakt door een verkeerd gebruik of een softwareprobleem.
Geldigheid van de commerciële garantie
De garantie wordt enkel toegepast na voorlegging van het kasticket en na mededeling van het serienummer van het toestel. Alle herstellingen moeten worden uitgevoerd door een dienst na verkoop (klantendienst) die door ELECTRO DEPOT zijn aangesteld op straffe van nietigverklaring van de garantie.

5. DE AFVALVERWERKING VAN ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH MATERIAAL

Elektrische en elektronische toestellen op het einde van hun levensduur, die verouderd zijn of die niet langer werken moeten niet bij het vuilnis geplaatst worden of moeten niet naar het containerpark van de woonplaats gebracht worden. Deze reglementering heeft als doel om de verspilling van materialen tegen te gaan en ter bescherming van het milieu door de verspreiding van materialen in de natuur tegen te gaan. Er zijn dan ook 3 mogelijkheden:

  • ofwel brengt u het gebruikte toestel naar het dichtstbijzijnde ophaalpunt.
  • ofwel brengt u het gebruikte toestel naar een vereniging die sociaal werk verricht (lijst beschikbaar in de winkel),
  • of u brengt het gebruikte toestel naar één van onze winkels die het product gratis van u over nemen voor verwerking.

In geval van moeilijkheden kan de koper altijd contact opnemen met de klantendienst van Electro Depot om zo tot een oplossing te komen die voor beide partijen in het voordeel is. De gegevens van de klantendienst zijn terug te vinden op de site www.electrodepot.be/nl/contacts, in de winkel en op het kasticket.

Algemene voorwaarden verkoop op afstand (internetverkoop)

Versie n°9 vanaf 12/09/2023

De volledige verkoopsvoorwaarden kan je hier downloaden als PDF.

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

ELECTRO DEPOT BELGIUM,
Route de Lennik 371,
1070 Anderlecht

2. ALGEMEEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst via de website www.electrodepot.be.

Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met name de verkoopvoorwaarden die voor een verkoop in de winkel gelden.
De website electrodepot.be biedt u alle producten aan die onder meer bestemd zijn voor de uitrusting van uw huis, en die u kunt kopen door een bestelling online met levering (thuis of op een afhaalpunt) of met afhaling in een van onze winkels. Deze aanbiedingen richten zich enkel tot klanten die een leveringsadres in België hebben.
Elke bevestiging van een bestelling die werd ingevoerd op de website www.electrodepot.be, impliceert uw aanvaarding van deze integrale algemene verkoopvoorwaarden. Bijgevolg wordt u ten zeerste aangeraden om kennis te nemen van deze voorwaarden en dit vooraleer u een bestelling bevestigt. Tegelijkertijd zullen bij elke stap van de website de essentiële voorwaarden van uw bestelling u in herinnering worden gebracht en u zal worden verzocht om ze te valideren.
Wanneer u een bestelling plaatst via de website www.electrodepot.be, erkent u dat u over de volledige rechtsbevoegdheid beschikt om een verbintenis aan te gaan met betrekking tot onderhavige algemene voorwaarden en verklaart u dat de aankoop van deze producten bestemd is voor privégebruik.
Om u de beste dienstverlening te kunnen bieden, behouden wij ons de mogelijkheid voor om deze algemene verkoopvoorwaarden op elk ogenblik aan te passen of te wijzigen. In dat geval zullen enkel de algemene verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst, van toepassing zijn. U hebt dus de mogelijkheid om ze te bewaren (door ze op te slagen of af te drukken) om ze desgevallend op elk ogenblik te kunnen inroepen. De algemene verkoopvoorwaarden zijn geldig voor de duur die nodig is om de bestelde goederen te leveren tot de uitdoving van hun garanties.

3. AANBIEDING EN BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN

3.1 De aangeboden producten en hun prijzen kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd en zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de website, en zolang de voorraad strekt.

3.2 De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Electro Depot Belgium NV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Electro Depot Belgium NV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Electro Depot Belgium NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

3.3 Alle producten zijn in overeenstemming met de Belgische wetgeving en reglementen, maar het is aan u om hun compatibiliteit met hun gebruik, hun installatie en ook de complementaire producten die u reeds in uw bezit hebt, te beoordelen. Deze beoordeling voorafgaand aan elke bestelling is essentieel, voorzover geen enkel product, afgezien van de regels in verband met herroeping, om persoonlijke reden zal worden omgeruild of terugbetaald.

3.4 De producten die op elektrodepot.be worden verkocht zijn bestemd voor consumenten of professionelen voor huishoudelijk gebruik, en zijn niet bestemd voor collectief, industrieel of commercieel gebruik. Bij elk ander gebruik dan huishoudelijk gebruik, kunt u onder geen enkel beding beroep doen op uw garantie bij ons of via onze leveranciers

3.5 Om de beschikbaarheid van onze producten te verzekeren ten aanzien van al onze klanten, behouden wij ons de mogelijkheid voor om een bestelling die als abnormaal wordt beoordeeld, geheel of gedeeltelijk te weigeren uit te voeren, rekening houdend met de hoeveelheden die gewoonlijk worden besteld door een klant. Evenzo behouden wij ons de mogelijkheid voor om elke bestelling te weigeren van een klant waarmee een geschil bestaat of zou hebben bestaan in verband met de betaling van een eerdere bestelling.

4. PRIJS

Alle prijzen van de producten die worden aangeboden op electrodepot.be, zijn uitgedrukt in euro, inclusief btw, Recupel en andere taksen en bijdragen, exclusief leveringskosten, voorbereidingskosten en desgevallend kosten voor ingebruikname. De leveringskosten kunnen worden geraadpleegd op de website electrodepot.be. De aangeboden producten en de prijzen die worden voorgesteld op electrodepot.be, gelden voor online bestellingen en voor aankopen in de winkels, indien stock beschikbaar. Wij kunnen u immers op electrodepot.be producten voorstellen die te koop worden aangeboden, maar die niet meteen in de winkel beschikbaar zijn, zodat deze producten alleen maar online kunnen worden besteld met levering (thuis of op een afhaalpunt).

5. DE BESTELLING

Om een of meer producten die worden voorgesteld op electrodepot.be, aan te kopen, nodigen wij u uit om uw winkelmandje te vullen door de producten van uw keuze te selecteren. Bij de selectie van een product stellen we u voor om het product te laten leveren (thuis of op een afhaalpunt) of om het zelf af te halen in een van onze winkels, enkel in België.

5.1 Om een bestelling te plaatsen wordt u verzocht om de verschillende stappen van de bestelling te volgen wanneer u de website doorloopt, namelijk:
• de selectie van het product door ze in het winkelmandje te leggen met een muisklik op het tabblad "Toevoegen aan winkelmandje",
• de identificatie van de klant door de rubriek "uw account ELECTRO DEPOT",
• de leveringsmodaliteiten met precisering van uw keuze tussen een levering (thuis of op een afhaalpunt) en afhaling in de winkel,
• de betalingsmodaliteiten door de rubriek "overzicht van uw bestelling en kies uw betalingsmethode"
• en de finalisering van de bestelling door de vermelding "betaling valideren", waarna de rubriek "bevestiging" de geplaatste bestelling samenvat.

Wij vestigen uw aandacht in het bijzonder op de aanvaardingswijze van de bestelling die werd geplaatst op de website www.electrodepot.be. Het aan te vinken vak "Ik aanvaard de algemene verkoopvoorwaarden" en het in te schakelen vak "uw betaling valideren" om de bestelling te bevestigen, heeft de waarde van een "digitale handtekening" en staat gelijk met een handgeschreven ondertekening. Deze "dubbelklik" vormt van uw kant een onherroepelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de bestelling.

Zodra de bestelling aldus geplaatst is, en onder voorbehoud van de antifraudecontroles, ontvangt u via e-mail een bevestigingsmail van uw bestelling, waarin de beschikbaarheid van het bestelde product of de bestelde producten en de leveringsplaats worden bevestigd. De verkoop zal dus pas afgesloten zijn vanaf deze bevestiging via e-mail.

5.2 U kunt de verwerking van uw bestelling volgen in de rubriek "Opvolging bestelling". Uw digitale factuur staat tot uw beschikking in de historiek van uw bestelling, en dit vanaf de verzending van het product. Wij raden u aan om die op te slagen op een digitale drager met het oog op de garantie. Voor elke (betaalde) bestelling die betrekking heeft op een bedrag van 120 euro of meer, informeren wij u bovendien dat de bestelling en de factuur bewaard blijven gedurende 10 jaar vanaf de levering van het product. Wij garanderen u de toegang hiertoe op elk ogenblik.

5.3 Indien het bestelde product niet beschikbaar is, wordt u daarvan geïnformeerd en desgevallend zal u ofwel een gedeeltelijke levering, ofwel een volledige annulering van de bestelling worden voorgesteld. Indien u niet wenst te wachten totdat ze verkrijgbaar zijn of als de bestelde producten definitief niet meer verkrijgbaar zijn, dan wordt de bestelling geannuleerd en de reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 30 dagen teruggestort op uw bankrekening.

5.4 ElectroDépot behoudt zich het recht voor om bestellingen en reservaties te weigeren in de volgende gevallen: • in geval van ernstige vermoedens van slechte trouw of opzettelijke oplichting ; • in geval van herhaaldelijk misbruik van het herroepingsrecht ; • in geval van vermoeden van herhaald (rechts)misbruik of fraude in hoofde van een klant ; • indien verkeerde, verdachte of onjuiste gegevens worden meegedeeld ; • indien ElectroDépot vaststelt dat iemand fictieve gegevens invoert. • indien ElectroDépot een abnormale bestelhoeveelheid vaststelt – eventueel gespreid over verschillende aankooporders – die een strikt persoonlijk gebruik overstijgt ; • indien kan worden aangenomen dat er bestellingen werden geplaatst met het doel om door te verkopen ; • in geval van overmacht.

5.5 De mail met daarin de bevestiging van uw bestelling bevat de samenvatting van uw bestelling en een link naar de aanvaarde Algemene Voorwaarden.

6. DE BETALING ONLINE

Voor elke bestelling moet het geheel ervan (producten, garantie-uitbreiding en voorbereidingskosten en leveringskosten) worden betaald bij de validering van de betaling online.
Wij bieden u dan de mogelijkheid om uw betaalmethode te kiezen, namelijk een contante betaling of een betaling in meerdere keren.

Om u in staat te stellen om de betaling veilig uit te voeren, gebruiken wij het coderingsprocedé SSL (Secure Socket Layer), dat al uw persoonlijke gegevens codeert wanneer u ze invoert. Om er zeker van te zijn dat er een veilige verbinding tot stand wordt gebracht op het ogenblik van de transactie, raden wij u aan om na te kijken of het http://-adres van onze website verandert in een https://-adres, waarbij de "s" verwijst naar "safety" of veiligheid.

Voor een contante betaling aanvaarden wij de volgende betalingsmiddelen:
Payconiq by Bancontact
Kredietkaarten: VISA, MASTERCARD
Debetkaarten: Bancontact, Maestro, VISA
Apple & Google Pay
PAYPAL
Bankoverschrijvingen
Betaling in meerdere keren (via Buyway)

Om uw aankopen in meerdere keren te betalen stellen wij u een financiering voor met ons partner BUY WAY.

6.1 Betaling via overschrijving op onze bankrekening
In dat geval worden de producten pas gereserveerd zodra de overschrijving definitief ontvangen is op de rekening van ELECTRO DEPOT.
De overschrijving moet binnen 5 dagen ontvangen zijn door ELECTRO DEPOT.
Als die termijn wordt overschreden, kan de bestelling worden geannuleerd.
Desgevallend, als de overschrijving na deze termijnen wordt ontvangen op de rekening van Electro Dépôt, dan moet de klant zich aanmelden bij de klantendienst met zijn bankrekeningnummer (BIC + IBAN) om de terugbetaling te vragen.

6.2 Betaling Maandeljiks met BUY WAY
ELECTRO DEPOT BELGIUM NA treedt op als kredietbemiddelaar voor kredietgever Buy Way Personal Finance N.V., Boudewijnlaan 29 bus 2, 1000 Brussel, RPR 0400.282.277.
Toezichthoudende overheden:
- FOD Economie, Algemene Directie Economische Inspectie – NG III, Albert II Laan 16 (3de verdieping), B-1000 Brussel (https://economie.fgov.be)
- Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel (https://www.fsma.be).
Raadpleeg de financiering oplossing van BUY WAY door op deze link te klikken Betaalmiddelen
Onder voorbehoud van de aanvaarding van uw dossier door Buy Way kredietverlening Personal Finance NV.


*Representatief voorbeeld : KREDIETOPENING VAN ONBEPAALDE DUUR van 1500€ met een JAARLIJKS KOSTENPERCENTAGE van 15% waarvan 0,02% maandelijkse kaartkosten van het geleende kapitaal (VARIABELE debetrentevoet van 14,72%).

Deze kredietopening bevat een optie uitsluitend geldig, van 17/06/2023 t.e.m. 31/12/2023 in de verkooppunten van de NV ELECTRO DEPOT BELGIUM aan een debetrentevoet van 13,73% en terugbetaalbaar per vaste maandelijkse aflossingen.

Onder voorbehoud van aanvaarding door BUY WAY PERSONAL FINANCE nv, kredietgever (KBO 0400 282 277 – RPR Brussel – FSLA 019542a – IBAN BE03 3101 2966 9484, Boudewijnlaan - 29 bte / bus 2, 1000 Brussel) en ELECTRO DEPOT BELGIUM nv, kredietbemiddelaar handelend in hoedanigheid van verbonden agent / agent in nevenfunctie / kredietmakelaar met handtekeningbevoegdheid (KBO 0549 949 715 – RPR Brussel – Lenniksebaan 371, 1070 Anderlecht). Adverteerder: ELECTRO DEPOT BELGIUM nv – IBAN BE50 0017 2422 5318).

Let op, geld lenen kost ook geld.

7. MODALITEITEN VOOR AFHALING IN DE WINKEL

Om een of meer producten die worden voorgesteld op electrodepot.be, aan te kopen, nodigen wij u uit om uw winkelmandje te vullen door de producten van uw keuze te selecteren. Wanneer u een product selecteert en het toevoegt aan uw winkelmandje, dan bieden wij u de keuze tussen een levering (thuis of op een afhaalpunt) of afhaling in de winkel.
Er wordt een financiële bijdrage gevraagd voor de voorbereiding van de afhaling in de winkel.

7.1 Indien u opteert voor een afhaling rechtstreeks in de winkel, dan zal u worden gevraagd om uw winkel te kiezen om de beschikbaarheid van het product na te kijken. Indien u de afhaling rechtstreeks in de geselecteerde winkel "valideert", dan vermelden wij de uiterste datum voor de terbeschikkingstelling van het of de producten, zodat u uw bestelling al dan niet definitief kunt valideren. Op dat ogenblik wordt de uiterste datum van terbeschikkingstelling u meegedeeld in de vorm van de mededeling "Beschikbaar na 1 uur", ofwel in de vorm van de mededeling "Beschikbaar binnen x dagen". In principe zal de aldus meegedeelde termijn "binnen x dagen" tussen 2 en maximaal 8 dagen liggen. Deze termijn stemt overeen met de termijn die over het algemeen wordt vastgesteld buiten zon- en feestdagen, vanaf de definitieve validering van de bestelling (betaling en beschikbaarheid van het product).

7.2 Na de validering van uw bestelling en na ontvangst van uw betaling ontvangt u via e-mail een bevestigingsmail met de datum van beschikbaarheid van het bestelde product of de bestelde producten. De verkoop wordt dus pas afgesloten vanaf deze bevestiging via e-mail, op dezelfde manier als voor een "beschikbaarheid na 1 uur".
U moet wachten totdat u dit e-mailbericht hebt ontvangen vooraleer u naar de winkel gaat om het bestelde product af te halen.

Dan hoeft u alleen nog maar, binnen een termijn van maximaal 8 dagen vanaf de verzending van de bevestigings- en beschikbaarheidsmail, naar de aangeduide winkel te gaan, in het bezit van dit e-mailbericht met vermelding van uw bestelnummer dat begint met B936 en ook een identiteitsbewijs. Als u niet naar de winkel kunt gaan om uw product(en) af te halen, dan kunt u een volmacht (gedateerd en ondertekend door u) geven aan iemand van uw keuze, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs en ook die van de persoon die u mandateert. Deze volmacht moet ook vergezeld zijn van de bevestigings- en beschikbaarheidsmail.

Het voorleggen van de bevestigings- en beschikbaarheidsmail evenals van een identiteitsbewijs is vereist om te vermijden dat iemand met slechte bedoelingen zich uitgeeft voor u om u te beroven van producten die u hebt besteld en betaald.

Wanneer u in de winkel langsgaat om het bestelde product of de bestelde producten af te halen wordt u verzocht om u aan te melden aan de kassa, waar u een kasticket krijgt met vermelding van de datum van afhaling en de vervaldag van de garantie. Dit kasticket moet worden bewaard, met name om de contractuele garantie in voorkomend geval te kunnen doen gelden.

Na deze termijn van 8 dagen vanaf de bevestigings- en beschikbaarheidsmail behouden wij ons het recht voor om uw bestelling te annuleren. De klant moet zich dan aanmelden bij de klantendienst met zijn rekeningnummer (IBAN) om een terugbetaling te vragen

7.3 Indien de bestelde producten niet beschikbaar zijn op één enkele datum, dan hebt u de mogelijkheid om ofwel de beschikbare producten onmiddellijk af te halen, ofwel te wachten totdat de bestelling compleet is om ze dan in één keer te komen afhalen in de geselecteerde winkel.

8. MODALITEITEN VOOR LEVERING THUIS OF OP EEN AFHAALPUNT

De leveringen worden enkel in België gedaan.
Volgens het type en het gewicht van de producten, kunnen wij u de keuze bieden tussen een of meer van de volgende leveringsmethoden:
- een levering op een afhaalpunt voor een pakje met een gewicht tot 30 kg,
- een levering thuis voor een pakje met een gewicht tot 60 kg,
- een levering thuis gewoon of met ingebruikname voor een pakje met een gewicht tot 130 kg.
Wij vermelden dan de kostprijs van de leveringsprestatie evenals de uiterste datum van terbeschikkingstelling. Deze informatie betreft de bestelling in zijn geheel, ongeacht of het om een of meer producten gaat. U hebt toegang tot deze informatie en u bepaalt de leveringsmodaliteiten wanneer u de bestelling bevestigt.

Zodra uw bestelling bevestigd is en de bestelde producten worden verzonden, ontvangt u een e-mail met de titel "Verzending van uw bestelling door onze transporteur", waarin de leveringsmodaliteiten worden gepreciseerd

8.1 LEVERING THUIS

Bij BPOST gebeurt de levering op het adres van uw keuze in België. De levering wordt dan overhandigd. Indien u afwezig bent, zal het ter beschikking worden gesteld in het postkantoor of het dichtstbijzijnde afhaalpunt. U wordt verwittigd via mail of sms van de plaats waar uw bestelling wordt afgeleverd. Indien uw pakje niet is afgehaald binnen 7 dagen, wordt het teruggestuurd naar electrodepot.be.

In geval van gewone levering thuis (zogenaamde Eco-levering, "tot de grens van de eigendom"), worden de producten geleverd tot aan de deur van de woning of de bestemmeling, of tot aan de voet van zijn gebouw als het om een appartement gaat. De keuze van deze leveringswijze omvat geen installatie of ingebruikname. De installatie en de ingebruikname van het product vallen dus enkel onder de verantwoordelijkheid van de Klant.

In geval van levering thuis met ingebruikname (zogenaamde Comfort-levering) worden de producten afgeleverd in de ruimte en op de plaats die de bestemmeling wenst, en ze worden in gebruik genomen (behalve voor koelkasten, diepvriezers, wijnkasten, inbouwtoestellen). De ingebruikname bestaat uit de elektrische aansluiting en/of de aansluiting op de waterleiding. Daarnaast behelst deze ingebruikname niet de aansluiting op afvalwater, gas, de verandering van injectoren, de loskoppeling van wasmachines, de instelling van televisietoestellen, de montage en installatie van dampkappen, enz. Deze handelingen vallen uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid.
Voor de installatie en de ingebruikname van uw product controleert u of u alle elementen hebt die noodzakelijk zijn voor het gebruik ervan. De elektrische kabel en het stopcontact kunnen niet worden geleverd. Controleer het kenmerk "kabel" in de productfiche. Voor een product dat op gas werkt, moet u weten dat de gasleiding nooit wordt meegeleverd. Wat u moet weten voor de Amerikaanse koelkasten: een Amerikaanse koelkast vereist een waterleiding. Voor de installatie en de ingebruikname van uw product controleert u of u alle elementen hebt die noodzakelijk zijn voor het gebruik ervan.

VOORAFGAAND AAN DE LEVERING THUIS
Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het uw taak is om de haalbaarheid van de levering na te gaan. Met andere woorden, de leveringsplaats moet gemakkelijk toegankelijk zijn, compatibel met de ontvangst van het product (afmetingen van de deuren, trappen). Het is ook uw taak om bijzonderheden in verband met de toegankelijkheid te vermelden, wanneer de afspraak wordt gemaakt (lift, toegangscode, conciërge…). In voorkomend geval zult u alleen aansprakelijk worden gesteld als de levering niet kan plaatsvinden omdat er informatie niet is doorgegeven op het ogenblik van de bestelling, of als de plaats niet compatibel is met de ontvangst van het product.

Evenzo kan de ingebruikname van het product enkel effectief zijn en onder onze verantwoordelijkheid vallen, als de aansluitingswerken vooraf werden uitgevoerd zodat het product conform kan worden geïnstalleerd. Deze aansluitingswerken moeten het mogelijk maken om het product rechtstreeks aan te sluiten op de installaties (voor stroom en/of wateraanvoer) van uw woning of de woning van de bestemmeling. Ter illustratie, een conforme installatie van een elektrisch toestel betekent dat het rechtstreeks wordt aangesloten op een stopcontact. Elke aansluiting van een elektrisch toestel op een verlengdraad of verdeeldoos kan dus geen conforme installatie zijn, zodat een dergelijke installatie uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid of die van de bestemmeling van het product zou vallen. Tijdens de installatie en de ingebruikname van het product beslist ook u alleen (of de bestemmeling van het product) wat de geschikte plaats is om het product te installeren. Het is uw taak om na te gaan of de installatieplaats conform is met de aard van het product.

8.2 LEVERING OP AFHAALPUNT

Indien u deze leveringswijze hebt gekozen tijdens de bestelling, moet uw product worden afgehaald op het afhaalpunt dat u hebt geselecteerd tijdens het plaatsen van de bestelling. Het adres van uw afhaalpunt en ook de openingsuren ervan worden vermeld tijdens uw bestelling en ook op de bevestiging van de levering die u via mail ontvangt.
Indien het afhaalpunt dat u hebt geselecteerd tijdens de bestelling, gesloten is (bijvoorbeeld wegens jaarlijks verlof), dan zal de levering in een ander afhaalpunt plaatsvinden, dichtbij het initieel gekozen afhaalpunt. Het adres van dit afhaalpunt en ook de openingsuren worden gepreciseerd op de leveringsbevestiging die u via e-mail ontvangt.

De overdracht van bewaking (en de risico's) van het product vindt plaats op het ogenblik dat u de leveringsbon ondertekent en het product u wordt overhandigd aan de toonbank.

U ontvangt een e-mail en/of sms om u te informeren over de beschikbaarheid van het bestelde product bij het geselecteerde afhaalpunt. Dezelfde mededeling bevat ook de uiterste datum waarop de bestelling afgehaald moet zijn. Deze afhaaltermijn duurt gemiddeld 10 kalenderdagen. Indien het product niet is afgehaald binnen de opgegeven termijn, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en het product wordt dan teruggestuurd naar electrodepot.be, terwijl de transportkosten ten laste van u blijven.

8.3 GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
Bij een levering op een afhaalpunt dient u een geldig identiteitsbewijs voor te leggen. Deze verificatie is bedoeld om er zeker van te zijn, dat de persoon die bestelling heeft geplaatst of die de ontvanger van het artikel is, het toestel effectief heeft ontvangen/afgehaald. Bij een levering aan huis wordt de persoon die de deur opent en de leverancier ontvangt, en/of op het adres woont, gemachtigd te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen. Tijdens de terbeschikkingstelling van de bestelde producten (levering aan huis of in een afhaalpunt), wordt u verzocht om de conformiteit van de bestelde producten te controleren door ze uit de verpakking te halen, voordat de transporteur vertrokken is of voordat u zelf vertrekt uit het afhaalpunt. Onder de conformiteit van de bestelling wordt begrepen, de aanwezigheid van de producten en hun toebehoren (handleiding, aansluitingskabels, afstandsbediening,...), hun overeenstemming met de omschrijving en hun zichtbare staat. Indien het geleverde artikel afwijkt van bovenstaande, dient u dit zo snel mogelijk te melden aan Electro Depot, of zelfs het pakket te weigeren indien het pakket geopend werd of beschadigingen vertoont. (Dit maakt het mogelijk om, indien van toepassing, een verhaal van verantwoordelijkheid ten opzichte van de transporteur te behouden).

In geval van niet-conformiteit, raden wij u aan dit zo snel mogelijk en bij voorkeur binnen de 24 uren na ontvangst van de bestelde producten per e-mail te bevestigen op het volgende adres: contact-nl@electrodepot.be.

Bij deze mededeling van niet-conformiteit aan http://electrodepot.be wordt u verzocht om uw vraag te preciseren:
- het conform maken van de levering rekening houdend met de bestelling (met name bij afwezigheid van het bestelde product)
- de omruiling
- de terugbetaling
Indien het conform maken van de levering of de omruiling wordt verzocht, kan Electro Depot voorstellen om het bestelde product te vervangen door een vergelijkbaar product.

Indien een terugbetaling wordt gevraagd, moet de procedure vermeld in artikel 9 nauwgezet worden gevolgd. Na het verstrijken van de termijn zoals beschreven in artikel 9, kan men de terugbetaling niet langer vragen.

Algemeen en ongeacht de leveringsmethode (inclusief de levering op een afhaalpunt), bent u verantwoordelijk voor de controle van de compatibiliteit van het bestelde product met uw elektrische voorzieningen, gasvoorzieningen, waterleidingen, … of met die van de bestemmeling van het product. Bij wijze van voorbeeld, als u een toestel op gas bestelt (kookplaten, fornuis,…), dan bent u verantwoordelijk voor de controle van de compatibiliteit met uw installatie en het type gas dat u gebruikt. Wij wijzen u erop dat buiten uw herroepingsrecht (voor de leveringen thuis of op een afhaalpunt), er geen enkel product wordt teruggenomen om persoonlijke reden. Daaronder moet ook de niet-compatibiliteit van het product met de technische infrastructuur en de installatieplaats van het product worden verstaan. Koelkasten, diepvriezers en wijnkasten moeten 24 uur na hun plaatsing op hun definitieve installatieplaats worden aangesloten.

9. HERROEPINGSRECHT

9.1 De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag
- waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of
- waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt of
- waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Electro Depot België* via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

*Contactgegevens Electro Depot België Adres: Lenniksebaan 371, 1070 Anderlecht
Email: contact-nl@electrodepot.be

U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

9.2 Producten die onvolledig, beschadigd of bevuild worden geretourneerd, worden geweigerd of zijn onderhevig aan een waardevermindering bij de terugbetaling.
Volgende toestellen worden eveneens steeds geweigerd:
- hygiëneproducten (zoals elektrische tandenborstels, scheerapparaten, epileerapparaten...) waarvan de verpakking is geopend.
- toestellen met audio- of video-opnamen (dvd's, cd's, USB-sticks, externe harde schijven/multimedia, SD-kaarten, etc.) wanneer de verpakking is geopend.

9.3 Indien u de overeenkomst herroept, zullen wij alle van u ontvangen betalingen aan u terugbetalen, exclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze, indien van toepassing, voor een andere leveringsmethode dan de goedkopere standaardmethode die door ons wordt aangeboden) zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop wij op de hoogte worden gesteld van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Wij zullen de terugbetaling uitvoeren via hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een ander middel, maar de terugbetaling zal in ieder geval gratis zijn voor u en zal binnen 10 werkdagen na ontvangst van het artikel en uw gegevens uitgevoerd worden.
U dient de goederen onverwijld en in ieder geval uiterlijk 14 dagen nadat u uw beslissing tot herroeping hebt bekendgemaakt, terug te sturen aan Electro Depot Belgium, Lenniksebaan 371, 1070 Anderlecht of te retourneren in één van onze winkels in België. De kosten en de verantwoordelijkheid voor de schade van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

Naar het modelformulier voor herroeping van uw bestelling.

10. DE GARANTIES VAN DE PRODUCTEN

10.1 DE WETTELIJKE GARANTIE
De wettelijke garantie is van toepassing indien de niet-conformiteit binnen twee jaar na de aflevering van het goed is vastgesteld. De wettelijke garantie begint dus te lopen vanaf de aflevering van het goed aan de klant:
De garantietermijn van 2 jaar wordt opgeschort tijdens de periode van herstelling of vervanging. De klant krijgt geen nieuwe garantietermijn van 2 jaar, maar de reeds begonnen termijn begint opnieuw te lopen vanaf de vervanging of voltooiing van de herstelling.

10.2 TOEPASSELIJKE GARANTIEVOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de reservaties met afhaling in de winkel en op de leveringen in afhaalpunten of thuis, in heel België.
Deze garanties bestrijken enkel de herstelling van het toestel na een schade die de goede werking ervan beïnvloedt en het resultaat is van een verschijnsel van inwendige oorsprong.
Wanneer de herstellingskosten groter zijn dan de vervangingswaarde van het toestel of wanneer het toestel niet kan worden hersteld, kunnen wij naar eigen keuze het defecte toestel vervangen door een gelijkwaardig nieuw of hersteld toestel met vergelijkbare technische kenmerken, van hetzelfde merk of van een merk met gelijkwaardige naambekendheid, of we kunnen u een overnamebod doen op basis van de restwaarde van uw toestel.
Definitie van de restwaarde van een product: reële verkoopprijs van het defecte product (kasticket) verminderd met de slijtage.

Berekening van de slijtage: vermindering met 1,5% van de verkoopprijs, alle taksen inbegrepen, per maand vanaf het einde van de wettelijke garantie.

Hierdoor verbindt Electro Dépôt België zich ertoe om:
- de goede werking van de toestellen met een defect van inwendige oorsprong te garanderen
- deze garantie dekt:
- de vervanging van defecte stukken.
- werkuren,
- de verplaatsingskosten in België voor de volgende toestellen van meer dan 200 €, alle taksen inbegrepen:
• koelkast, diepvriezer
• wasmachine, droogkast
• vaatwasser
• wijnkast
• fornuis, inbouwvuur
• dampkappen en kookplaten met een verkoopprijs van 200 €, alle taksen inbegrepen, of meer

Alle andere toestellen, afgehaald in de winkel, moeten compleet in hun originele verpakking worden teruggebracht naar de dienst-na-verkoop in de winkel waar het product was afgehaald.

Alle andere producten, geleverd op een afhaalpunt of thuis, kunnen ofwel compleet in hun originele verpakking worden teruggebracht naar de dienst-na-verkoop van een van onze winkels in België, ofwel worden opgestuurd naar ons retourcentrum, waarvan de gegevens zullen worden meegedeeld door de klantendienst.

In elk geval, wanneer u meent dat uw product defect is en wilt gebruikmaken van de garantie die daarvoor is voorzien, dan vragen wij u om eerst contact op te nemen met de hotline van de merken, ofwel met de dienst-na-verkoop van een winkel van Electro Dépôt in België, ofwel met onze klantendienst.

10.2.1 Modaliteiten dienst-na-verkoop voor de producten die zijn afgehaald in een winkel
Zoals hierboven vermeld, wanneer u een defect vermoedt, wordt u verzocht om het product in kwestie terug te brengen naar de dienst-na-verkoop van de winkel waar het product is afgehaald, samen met het kasticket. Het product wordt dan onmiddellijk in uw aanwezigheid getest (tenzij het om een defect gaat dat onmogelijk in enkele minuten tijd kan worden vastgesteld).
Als een defect is vastgesteld, hebt u de keuze tussen herstelling, omruiling en terugbetaling. Wij behouden ons niettemin de mogelijkheid voor om uw keuze niet te volgen, indien die een duidelijk buitenproportionele kostprijs met zich zou brengen in vergelijking met de andere voorgestelde keuzes, of in functie van de beschikbaarheid van een eventueel vervangingsproduct of in functie van de mogelijkheden om een artikel al dan niet te herstellen.
Als u een tegoed wordt aangeboden voor het product, dan zal dat enkel bruikbaar zijn in de winkel die het tegoed heeft uitgegeven, gedurende 3 maanden vanaf de uitgiftedatum. Indien het product wordt hersteld, is het in principe geïmmobiliseerd gedurende maximaal 30 dagen. Als het product terug aankomt op de dienst-na-verkoop, wordt u gevraagd om het te komen afhalen binnen maximaal 30 dagen. Als dat niet gebeurt, zal het product als eigendom van Electro Dépôt worden beschouwd, zodat wij erover kunnen beschikken zoals wij wensen.

10.2.2 Modaliteiten dienst-na-verkoop voor de producten die thuis of in een afhaalpunt worden geleverd
U kunt kiezen tussen afhaling van uw product bij de dienst-na-verkoop van een van onze winkels in België of verzending van het product naar ons retourcentrum, waarvan de gegevens zullen worden meegedeeld door de klantendienst.

Indien u het product terugbrengt (samen met een kopie van de digitale factuur) naar de dienst-na-verkoop van een van onze winkels, zijn de bepalingen van punt 10.2.1 van toepassing.

Indien u het product opstuurt naar ons retourcentrum, wordt u gevraagd om de terugzending vooraf te laten goedkeuren door onze Klantendienst, die u via mail een akkoord voor terugzending zal bezorgen. Dit akkoord voor terugzending moet u bij het terug te zenden product voegen. Deze terugzending van het product gebeurt op uw kosten en met de dienstverlener van uw keuze. Wij raden u dan aan om een foto te maken van het product vóór de verzending, om in geval van een geschil met de transporteur die u hebt gekozen, uw goede trouw aangaande de staat van het teruggestuurde product aan te tonen.

Als uw product effectief defect is:
- zullen wij het ofwel herstellen voor u en het terug opsturen naar u, waarbij wij de verzendingskosten dragen,
- ofwel zullen wij het omruilen met een vergelijkbaar product, waarbij het vervangingsproduct op onze kosten wordt opgestuurd,
- ofwel zullen wij u terugbetalen onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 10.2.
In de drie gevallen zullen we u ook tot 15 € terugbetalen, na voorlegging van de bewijsstukken via mail, voor de verzendingskosten die u hebt gemaakt voor het terugsturen van het product naar ons retourcentrum. Indien er geen enkel defect wordt vastgesteld, nemen wij ofwel het artikel over met een waardevermindering die door ons wordt bepaald, ofwel sturen wij het terug naar u, waarbij de verzendingskosten ten laste van u zijn. Dit alternatief moet vooraf door ons worden goedgekeurd.
Indien het vastgestelde defect niet in overeenstemming is met de voorwaarden van de garantie, aanvaardt u ofwel op bestek de geplande herstelling op uw kosten evenals de kosten voor terugzending van het product, ofwel wordt het product naar u teruggestuurd op uw kosten.

10.3 Garantie-uitsluitingen
Zijn niet gedekt:
• schade afkomstig van een oorzaak buiten het toestel,
• schade waarvoor de klant of een derde aansprakelijk is of die het resultaat is van een opzettelijke of bedrieglijke fout,
• schade die voortvloeit uit energiegebruik, het gebruik of de installatie of een aansluiting die niet conform de voorschriften van de constructeur is, of onachtzaamheden of het gebruik van ongeschikte randapparatuur of verbruiksgoederen,
• schade die het resultaat is van een schok, een val, een gebruik dat schadelijk is voor de goede bewaring van het toestel (dat bijvoorbeeld een oxidatie heeft veroorzaakt),
• de vervanging van verbruiksstukken (zoals: koppelingen, filters, batterij, accessoires en presentatiestukken, ovenwanten, bougies, borstel en slang van een stofzuiger, lampen, lampen van overheadprojectors, beamers, enz.),
• defecten van antenne, aansluitingsfouten of fouten bij ingebruikname,
• schade die voortvloeit uit een industrieel of commercieel gebruik of een collectief of professioneel gebruik,
• schade die het gevolg is van vandalisme, overmacht (brand, bliksem, onweer) of een elektrische overspanning,
• materiële en immateriële gevolgschade na een defect van het toestel (hinder met betrekking tot het genot, inhoud van de toestellen, zoals diepvriezer, koelkast, wasmachine, mp3, harde schijven, computers, cd-speler, dvd-speler, enz.),
• functiestoornissen veroorzaakt door een verkeerd gebruik of een softwareprobleem zijn niet gewaarborgd. U moet zelf regelmatig een back-up maken van de gegevens op uw harde schijf of in het intern geheugen van uw toestel, en dit voordat u de schijf binnenbrengt bij de dienst-na-verkoop. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van opgeslagen gegevens, noch voor schade aan software als gevolg van onder meer een restauratie of onderbrekingen.
De bovenstaande bepalingen kunnen in geen geval: - de wettelijke garantie, zoals hierboven bedoeld, - de extra garanties die als surplus worden toegekend door de constructeur, als die bestaan (zie garantiebon) verminderen of schrappen.

10.4 Geldigheid van de garantie
De garantie wordt enkel toegepast na voorlegging van het kasticket of een kopie van de digitale factuur en na mededeling van het serienummer van het toestel. Alle herstellingen moeten worden uitgevoerd door de diensten-na-verkoop die door ons zijn aangesteld.
De duur van beschikbaarheid van de onderdelen is gelijk aan die van de zogenaamde fabrieksgarantie.
Indien u zou verhuizen, zullen wij dezelfde dienstverlening bieden rond onze verkooppunten en met name qua verplaatsing binnen de bovenvermelde voorwaarden. In geval van verhuizing buiten ons actiegebied, zijn wij u geen vergoeding of terugbetaling verschuldigd.
Wanneer de koper de verkoper, tijdens de looptijd van de handelsgarantie die hem werd toegekend bij de aankoop of herstelling van een roerend goed, een herstelling vraagt die gedekt wordt door de garantie, dan wordt de resterende looptijd van de garantie verlengd met elke immobilisatieperiode van minstens zeven dagen. Die periode begint te lopen zodra de koper een tussenkomst vraagt of het goed in kwestie ter beschikking stelt voor herstelling, indien die terbeschikkingstelling na de vraag om tussenkomst plaatsvindt

10.5 DE GARANTIE-UITBREIDINGEN
Naast de wettelijke garanties bieden wij aanvullende garanties tegen betaling aan (garantie-uitbreidingen) voor bepaalde artikelen. Voor alle andere producten wordt geen enkele garantie verleend, buiten de wettelijke garanties.

De bepalingen van artikel 10.2, 10.3 en 10.4 zijn van toepassing op de betalende garantie-uitbreidingen.

11. OVERDRACHT VAN EIGENDOM

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom, tot de integrale betaling van onze facturen. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud worden alle risico's op verlies en schade betreffende de goederen in kwestie overgedragen aan de klant, zodra hij de goederen in bezit neemt.

12. AANMAAK VAN EEN ACCOUNT

12.1 Om aankopen met levering (thuis of op een afhaalpunt) uit te voeren of een gratis afhaling in een van onze winkels, moet u vooraf een account aanmaken. Die moet worden aangemaakt voordat u een bestelling plaatst door te klikken op de link "uw account" bovenaan op de webpagina, ofwel op het ogenblik dat u een eerste artikel selecteert in het winkelmandje.

12.2 Om uw account aan te maken moet u enerzijds uw mailadres en een wachtwoord van minstens 6 karakters opgeven. Om toegang te krijgen tot uw account, voert het systeem een eenheids- en ID-controle uit. Indien u uw wachtwoord verloren bent, klikt u op de link "ik ben mijn wachtwoord vergeten" en voert u uw e-mailadres in. U ontvangt dan via mail een nieuw wachtwoord. Dit wachtwoord dient in geen geval om een betaling uit te voeren. Telkens wanneer u verbinding maakt met uw account, zal dit wachtwoord, dat strikt vertrouwelijk is, u worden gevraagd. Alleen u bent verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van uw account, totdat die gedeactiveerd is. Anderzijds zullen u bijkomende inlichtingen worden gevraagd om uw inschrijving voort te zetten (onderneming of privépersoon, burgerlijke stand, voornaam, naam, geboortedatum, e-mailadres, uw favoriete winkel). Deze informatie is onder meer noodzakelijk voor het beheer van de bestellingen. Bijgevolg kan er geen account worden aangemaakt als de gevraagde gegevens niet worden verstrekt.

12.3 Met uw account kunt u het volgende doen: - de status van uw lopende bestellingen en de historiek (tot 12 maanden terug) van uw oude bestellingen raadplegen - uw persoonlijke gegevens wijzigen, - toegang krijgen tot uw selectie van favoriete producten vanuit de catalogus, - uw leveringsadressen wijzigen en kiezen, - uw abonnementen op de nieuwsbrieven beheren om het laatste nieuws en de beste aanbiedingen van Electro Dépôt te ontvangen.

12.3.1 Wanneer u een account aanmaakt op electrodepot.be, verbinden wij ons ertoe om ervoor te zorgen dat u gedurende minstens 12 maanden op elk ogenblik toegang kunt krijgen tot dit account. Na die periode en om technische redenen en met het oog op de bewaring van de gegevens, behouden wij ons de mogelijkheid voor om uw account te deactiveren, zonder bijzondere formaliteit, op elk ogenblik als er sinds meer dan 12 maanden geen bestelling is geplaatst. In geval van bedrog van uw kant, wordt de account van rechtswege gedeactiveerd, ook als er minder dan 12 maanden geleden nog bestelling zijn geplaatst.

12.4.2 Indien u uw account zou willen deactiveren, kunt u daarvoor een aanvraag indienen bij onze Klantendienst. Wij verbinden ons ertoe om de account te deactiveren binnen een termijn van maximaal een maand vanaf de ontvangst van die vraag.

12.4.3 De deactivering van de account schrapt alle gegevens die bewaard werden (historiek van bestellingen, persoonlijke gegevens,…). De deactivering van een eerste account, ongeacht of dit op uw initiatief dan wel op ons initiatief gebeurt (afgezien van fraude), betekent niet dat u achteraf geen nieuw account kunt aanmaken.

12.5 Tijdens de aanmaak van uw account of het plaatsen van een bestelling, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor elke informatie die door u wordt meegedeeld, ingeval een fout de terbeschikkingstelling van het product zou verhinderen of vertragen. U bent immers verantwoordelijk voor de volledigheid en conformiteit van de informatie (burgerlijke stand of handelsnaam van de onderneming, factuuradres, leveringsadres, bankgegevens, leveringslimieten,…) die u valideert tijdens de bestelling.

13. KLANTENDIENST

Onze klantendienst is bereikbaar van maandag tot zaterdag van 9u tot 18u uitgezonderd feestdagen.
Via mail of via messenger kan u ons gemakkelijk en simpel bereiken voor vragen met betrekking tot de opvolging van uw bestelling, een herroeping, een probleem met de levering, informatie over de garantie,...

Ons contacteren :

EmailOns postadres is: ELECTRO DEPOT BELGIUM, Afdeling Ecommerce, Lenniksebaan 371, 1070 ANDERLECHT.
Bij de klantendienst kan geen enkele bestelling worden geplaatst.
De bestellingen moeten worden geregistreerd op onze website electrodepot.be.

14. DIGITALE- EN PERSOONLIJKE GEGEVENS

14.1 BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Onze commerciële relatie verplicht Electro Depot, verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens, tot het verzamelen van een aantal noodzakelijke gegevens, die met een sterretje zijn aangeduid. Deze gegevens zijn absoluut noodzakelijk voor het verwerken van uw bestelling, het verder beheer van onze commerciële relatie en voor het opmaken van statistische analyses. Indien u ons deze informatie niet verstrekt, kunnen we uw verzoek niet behandelen. Deze gegevens worden aan Electro Depot overgemaakt en kunnen aan, door Electro Depot gemachtigde, externe onderaannemers of aan lek administratieve of gerechtelijke autoriteit die erom verzoekt, worden overgemaakt.
Uw gegevens zullen enkel en alleen na uw uitdrukkelijk akkoord, gebruikt worden voor digitale, commerciële boodschappen van Electro Depot.
Conform de wet 2016/679 tot bescherming van de persoonlijke gegevens, hebt u het recht tot inzicht, correctie, oppositie, overdracht en verwijdering van de gegevens die u persoonlijk aanbelangen, alsook het recht om een limiet te stellen op de verwerking ervan. U kunt dit recht uitoefenen door een brief te sturen naar Electro Depot Belgium, Dienst Bescherming van Persoonlijke Gegevens, Lenniksebaan 371, 1070 Anderlecht of door ons te mailen op contact-nl@contact.electrodepot.be. Bij elke communicatie hierover dient u een recto-verso copie van uw identiteitskaart toe te voegen. U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegd controleorgaan.
Meer informatie hierover kunt u nalezen op onze pagina ‘Bescherming van uw Persoonlijke Gegevens’.

14.2 DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART
Krachtens de bepalingen betreffende de bescherming van het privéleven in het kader van de verwerking van de persoonlijke gegevens (wet van 8 december 1992), zullen de persoonlijke gegevens van uw identiteitskaart worden ingezameld bij uw aankoop. Ze zullen elektronisch worden verwerkt door ELECTRO DEPOT BELGIUM NV, verantwoordelijk voor de verrichting. Electro Depot behoudt zich het recht voor om de persoonlijke gegevens door te geven aan derden die contractueel verbonden zijn aan Electro Depot of die voor haar rekening of als onderaannemers opereren. Door de invoering van al uw gegevens te bevestigen (incl. e-mailadres) en de functie "inschakelen" te activeren om de lezing van uw identiteitskaart toe te staan, machtigt u Electro Depot om de gegevens die hierop staan, te verwerken voor direct marketing. ELECTRO DEPOT BELGIUM NV of de vennootschappen van de groep Electro Depot gebruiken de persoonlijke gegevens voor de uitvoering en de naleving van het contract dat is afgesloten met de klant op het vlak van aankoop, dienstverlening, levering, marktonderzoek of tevredenheidsonderzoek, sociale netwerken en commerciële prospectie, met name direct marketing. U hebt het recht om, zonder kosten en zonder motivatie, uw persoonlijke gegevens te raadplegen, te wijzigen en te corrigeren en om verzet aan te tekenen tegen het gebruik ervan voor direct marketing door ELECTRO DEPOT BELGIUM NV. Daartoe kunt u een e-mail sturen naar contact-nl@electrodepot.be of een brief naar Electro Depot België, Dienst Bescherming van Persoonlijke Gegevens, Lenniksebaan 371, 1070 Anderlecht.

14.3 COOKIES
Electro Depot kan cookies gebruiken. Via deze cookies kunnen we u niet identificeren, maar de cookies laten ons toe om algemene informatie te verzamelen tijdens het bezoek aan onze site. Zo ontvangen we informatie over welke onderdelen van onze website u interessant vindt. Electro Depot leert op deze manier uw interesse beter kennen en kan u daarna informatie verstrekken op maat van uw behoeftes en interesses.
Deze cookies vermijden dat u, gedurende de geldigheidsperiode van die cookie, reeds verstrekte informatie, telkens opnieuw dient te communiceren. U kunt het bestaan van deze ‘cookies’ zelf detecteren en indien gewenst ze ook verwijderen. U kunt het opslaan van cookies vermijden, door deze functie uit te schakelen in de instellingen van uw webbrowser. Meer informatie over het cookiebeleid en hoe u deze cookies kunt uitschakelen, vindt u onz pagina 'Ons charter over cookies'.

U kunt de op uw computer opgeslagen cookies als volgt verwijderen en weigeren, afhankelijk van de gebruikte webbrowser :

Voor Microsoft Internet Explorer 8.0, 9.0 en 10.0:
1. Kies in het menu ‘Instellingen’/’Tools’ voor ‘Internetopties’/’Internet Options’.
2. Klik op het tabblad ‘Privacy’
3. Kies door middel van uw cursor voor de gewenste veiligheidsgraad.

Voor Mozilla Firefox:
1. Kies in het menu ‘Opties’ voor ‘Privacy & beveiliging’
2. Bij het onderdeel ‘Cookies en websitegegevens’ ziet u informatie over de actuele status, kunt u cookies wissen en indien gewenst, cookies blokkeren, door het betrokken veld aan te vinken.

Voor Opera 6.0 en hoger:
1. Klik in het menu op ‘Voorkeuren’
2. In het onderdeel ‘Privacy en beveiliging’ kunt ‘Blokkeer alle cookies’ aan- of uitvinken.

Voor Google Chrome:
1. Klik in het menu Instellingen op ‘Geavanceerde instellingen, onderaan de pagina.
2. Klik in het menu Instellingen op ‘Geavanceerde instellingen, onderaan
3. In het gedeelte Privacy, klik je vervolgens op ‘Instellingen voor inhoud’.
4. U verkrijgt een pagina met bovenaan meer informatie over cookies, waar u ook de gewenste cookies kunt installeren of reeds geïnstalleerde cookies kunt verwijderen.

15. BEWIJS

De partijen aanvaarden elektronische bewijsmiddelen (e-mail, back-up, ...).

16. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle onderdelen van de website electrodepot.be, inclusief de onderliggende technologie, zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en het patentrecht. Door verbinding te maken met de website electrodepot.be, ontzegt u zichzelf om de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te downloaden, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk wordt toegestaan door ELECTRO DEPOT BELGIQUE.
De gebruiker die een persoonlijke website heeft, kan een eenvoudige link op zijn site plaatsen die rechtstreeks verwijst naar de homepage van de website electrodepot.be. In dat geval gaat het niet om een affiliatieovereenkomst. Omgekeerd is elke hyperlink die verwijst naar de website en gebruikmaakt van de framingtechniek en in-linking, formeel verboden. In elk geval moet elke link, zelfs stilzwijgend toegestaan, op eenvoudige vraag van ELECTRO DEPOT BELGIQUE worden verwijderd.

17. GEVALLEN VAN OVERMACHT

Electrodepot.be is vrijgesteld van enige aansprakelijkheid in alle gevallen van overmacht, die samenhangen met onweerstaanbare, onvoorzienbare omstandigheden die buiten de wil van de partijen liggen.

18. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden en alle bepalingen van de website electrodepot.be zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschillen of klachten wordt u aangeraden om u tot de Klantendienst te wenden om een minnelijke oplossing te zoeken en te vinden. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan BeCommerce Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen redelijke termijn aan de ondernemer heeft voorgelegd. De ondernemer is gebonden aan deze keuze van de consument om een geschil voor te leggen aan BeCommerce. Wanneer de ondernemer de tussenkomst aanvraagt zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. BeCommerce doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in hun Huishoudelijk Reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen. De consument kan ook steeds terecht bij het Online Dispute Resolution Platform van de Europese Commissie. Dit centraal platform behandelt klachten over overeenkomsten op afstand. Als er geen minnelijk akkoord wordt gevonden tussen de partijen, wordt het geschil voorgelegd aan de Belgische rechtbanken. De overeenkomst kan in het Nederlands of in het Frans worden afgesloten, volgens de keuze van de klant. De verdere uitwisseling van informatie gebeurt eveneens in een van die talen. De klant kan zich niet beroepen op zijn gebrek aan kennis van de gekozen taal om de niet-toepassing in te roepen van een of meer voorwaarden.

19. PREVENTIE NAMAAK

Wat betreft de producten die niet door de ondernemer zelf ontwikkeld worden, biedt de ondernemer te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.

20. GEDRAGSCODE

ELECTRO DEPOT is lid van BeCommerce en onderschrijft volledig de gedragscode van BeCommerce